โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1871) 03 ส.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1767) 03 ส.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1749) 03 ส.ค. 58
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1714) 03 ส.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1768) 03 ส.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1980) 03 ส.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 727) 03 ส.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ (อ่าน 748) 03 ส.ค. 58