โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 164  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่  73 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะประมาณ 63  กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          จดหมู่บ้านแดงและลำห้วยยาง
ทิศใต้               จดถนนสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก   จดถนนสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก     จดถนนสาธารณประโยชน์จากบ้านแดงไปบ้านไชยวานพัฒนา

 

ความเป็นมา

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 164  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  มีนาคม 2527  เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวตำบลบ้านแดง  จึงให้ชื่อว่า  "โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์"  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2527  มีนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตำบลบ้านแดง ได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานราชการและชาวตำบลบ้านแดง ที่มีความเคารพศรัทธาและสำนึกในพระคุณหลวงปู่พิบูลย์ ผู้ก่อตั้งชุมชนแห่งนี้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา" ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

ในปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ คอมต.สศ. รุ่นที่ 2 และโครงการ มพชส.รุ่นที่ 1 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ในปี 2537 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส.รุ่นที่ 3  มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนวลีกุล (รก.ผู้บริหารโรงเรียน)  พ.ศ.2527
2. นายอนันต์ มาศยคง (รก.ในตำแหน่งครูใหญ่)  พ.ศ.2527
3. นายประจวบ สุวัฒนพงษ์ (ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่)  พ.ศ.2527-2535
4. นายดำเนิน สีหนาท (ผู้อำนวยการ)  พ.ศ. 2535-2542
5. นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์ (ผู้อำนวยการ)  พ.ศ. 2542-2554

6. นายสุพรรณ  กิ่งมิ่งแฮ (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. 25542557

7. นายประสุข  ศรีจันทร์ (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. 2557 – 2559
8. นายบรรจบ  พรหมถาวร (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน 2561(เกษียณ)
9. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว (ผู้อำนวยการ) 25 ต.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน