โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ออกเยี่ยมยามถามข่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน  ได้ออกเยี่ยมยามถามข่าว รับฟังความคิดเห็น จากนักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน  พร้อมด้วยการกำกับติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ร่วมกันวางแผน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผน ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การระบาดโควิด-19
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโควิด-19
ประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้จัดประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)