โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.27 KB
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.21 KB
ประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อวางแผน แลกเปลี่ยนความเห็นคิด และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.45 KB
การออกเยี่ยมบ้านตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.58 KB
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ออกเยี่ยมยามถามข่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน  ได้ออกเยี่ยมยามถามข่าว รับฟังความคิดเห็น จากนักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน  พร้อมด้วยการกำกับติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ร่วมกันวางแผน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผน ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การระบาดโควิด-19
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโควิด-19
ประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้จัดประชุม ชี้แจง การเตรียมความพร้อมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)