โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
อื่นๆ

นายสนธยา คำศรีระภาพ
ช่างไม้4
เบอร์โทร : 042-258141

นางอนุรักษ์ ไวประเสริฐ
ธรุการ

นายอำคา เขียวขาว

นางบุปผา สกุลธน