โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงลัษณ์ จันสุภีร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาลินี ผิวศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิเชียร อุุทุมภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3