โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาลินี ผิวศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงลัษณ์ จันสุภีร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเฟื่องฟ้า กัญญาบัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิเชียร อุุทุมภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2