โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
5.พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
6.พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
7.พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
11.พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB
12.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
13.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
14.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
15.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.13 KB