โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภารณี หงษ์ชุมแพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไมตรี อุดมศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจริณทร์ ประชุมชน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2