โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภารณี โพธิ์คำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอดิศักดิ์ มณีวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจารุวรรณ กงพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3