โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทองอินทร์ พลเขมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 042-258141

นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1