โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.32 KB
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.27 KB
โครงการของหายได้คืน
นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้มีโครงการของหายได้คืน
โรงเรียนสุจริต
นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในวันที่ 11 กันยายน 2563