โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โครงการของหายได้คืน
นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้มีโครงการของหายได้คืน
โรงเรียนสุจริต
นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในวันที่ 11 กันยายน 2563