โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนวลีกุล
ตำแหน่ง : รก.ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ มาศยคง
ตำแหน่ง : รก.ในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ สุวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน สีหนาท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 – 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประสุข ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ พรหมถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2661
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค. พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน