โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิริมาศ ราชภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุกิจ อุทุมภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสนธิ มั่งมูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5