โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิริมาศ ราชภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุกิจ อุทุมภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสนธิ มั่งมูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2