โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสิริมาศ ราชภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 042-258141

นายสุกิจ อุทุมภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 042-258141

นายสนธิ มั่งมูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 042-258141