โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.87 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.41 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.46 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน-EGP
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน-EGP ประจำปี พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.3 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.7 KB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2562 (ต่อ)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน ตุลาคม 2561
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน ธันวาคม 2561
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มกราคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มีนาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน เมษายน 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มิถุนายน 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน สิงหาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กันยายน 2562