โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชาญชัย เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสาวคนธ์ สมาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายไกรสร แจ่มใสดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุดารัตน์ โอชาอัมพวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1