โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ดอนจันทร์โคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนุชิต กลางพรหม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 042-258141

ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ป้องนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5