โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
บทคัดย่อ การวิจัยในชั้นเรียน
บทคัดย่อ รายงานการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.37 KB
บทคัดย่อ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.02 KB
งานวิจัยเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.48 KB
บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.11 KB
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.22 KB
บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างสรรค์คำนำไปใช้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.59 KB
บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ง33241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรม Desktop Author
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.46 KB
บทคัดย่อ การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์จากการเรียนประเด็นปัญหาทาง สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.3 KB
บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โดยการให้ฝึกท่องคำศัพท์พร้อมความหมายที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.9 KB
การวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ (IS1)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.94 KB
การวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาการสื่อสาร และการนำเสนอ (IS2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.85 KB