โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ภาพกิจกรรม
การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
วันอังคารที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ จันสุภีร์และนายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้ารับการอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและวิทยากร อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,09:29   อ่าน 136 ครั้ง