โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มามอบตัวนักเรียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา  80.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา  08.30 - 12.00 น. ดำเนินการมอบตัว

หมายเหตุ  สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาสอบวัดความรู้ หรือมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา    ให้มามอบตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นกัน  
หลักฐานในการมอบตัวนักเรียน
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. กรณี นักเรียนไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา หรือมารดา  ให้ใช้ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียนแทน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนา ปพ.1 ของนักเรียน
*หลักฐานต้อง รับรองสำเนาถูกต้อง  ทุกฉบับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,18:03   อ่าน 739 ครั้ง